CZ/SK Just4Fun PvE (Life is Feudal: Your Own)

Server bol spustený 17.12.2018.

Počasie na servri si môžete pozrieť tu. Ak chcete s hráčmi komunikovať inak ako cez global chat, môžete použit teamspeak: ts3.just4fun.cz

Server má k dispozícii live mapu na adrese: https://livemap.feudal.tools/id/1753.

Server používa Tradeposts mod z https://nyuton.net/tradeposts-mod-life-is-feudal-your-own/. Nainštalujte si ho aby ste mohli používať trading posty na obchodovanie.

Môžete si pozrieť zoznam obchodovateľného tovaru v obchode serveru a obchodoch jednotlivých klanov na tomto odkaze.

Možno pre niekoho užitočný modpack na zjednodušenie niektorých herných prvkov: SF Mods

Pravidlá

 1. Administrátori (GM) majú konečné rozhodnutie vo veci porušovania pravidiel serveru.
 2. Na servri je zakázané PvP, okrem priamej dohody medzi hráčmi alebo klanmi. Ak hráči chcú medzi sebou bojovať, musia s týmto všetci zúčastnení súhlasiť.
 3. Každý hráč je povinný okamžite po zotnutí stromu odstrániť lopatou pen (pařez). Porušovanie tohoto pravidla spôsobuje znižovanie výkonu servera a bude trestané!
 4. Je prísne zakázané zabíjať zvieratá vlastnené inými hráčmi/guildami. A to kdekoľvek, nie len v claim zónach.
 5. Každý hráč môže mať najviac jedno zviera vypustené a súčasne najviac jedno zviera zapriahnuté do koča. Pred odhlásením, prosíme, schovávajte zvieratá do inventára.
 6. Každý hráč môže mať iba jednu postavu. Porušovaním tohoto pravidla bude mať za následok zmazanie náhodnej postavy a v prípade opakovania môže hráč dostať permanentný zákaz činnosti na servri.
 7. Stavba budov je povolená iba v claim zóne. Je zakázané používať osobné claim monumenty.
 8. Pred umiestnením monumentu sa uistite cez livemap, že je dostatočne vzdialený od ostatných claim zón. Porušenie tohoto pravidla bude mať za následok zbúranie (toto pravidlo porušujúceho) monumentu.
 9. Je prísne zakázané claimovať zóny nálezísk surovín a zaberanie hôr.
 10. Nadávanie, urážanie sa a provokovanie iných hráčov je nežiadúce a bude trestané zákazom činnosti hráča na servri.
 11. Je výslovne zakázané v diskusii postovať reklamné správy.
 12. Každý klan je limitovaný na najviac 2 outposty. Outposty zakladajte iba pri riekach/vode.

Administrátori (GM) si vyhradzujú právo zmeniť pravidlá, o čom bude dopredu informovať hráčov v hre.


This server is mean to be populated by slovak and czech players, but all players can play here.

Server started at 17. december 2018.

The weather on the server world can be viewed here (for now, slovak only). If you want to communicate with other players, you can try our teamspeak: ts3.just4fun.cz

There is live map available at the address: https://livemap.feudal.tools/id/1753.

Server is using Tradeposts mod from https://nyuton.net/tradeposts-mod-life-is-feudal-your-own/. Install it so you be able to use trading posts for trading goods.

To see offers in server market and each clan markets please visit this link.

Rules

 1. Administrators (GMs) has the final word in case of determining the act of rules violation.
 2. The PvP is prohibited on this server, unless direct agreement among players or clans. If players want to fight each other, there must be agreement among all participants.
 3. Each player is required to unroot tree remains right after tree cut-down. Violating this rule leads to increased performance impact to the server and will be punished.
 4. It is strongly forbidden to kill animals owned by other players/clans. This rule holds everywhere, not just in the claim zones.
 5. Each player can release at most one horse/moose free and at most one horse/moose harnessed in cart. Before disconnect, please, hide your horse/moose into inventory.
 6. Each player is allowed to have only one player character/avatar on this server. Violating this rule will be punished by deleting random avatar and in case of repeated violation of this rule will lead to permanent player's BAN on this server.
 7. It is allowed to construct building only in the claim zones. The usage of personal claims is not allowed.
 8. Before you place the clan monument, check the distance to the other monuments using livemap. The monuments which violates this placement rule will be deconstructed.
 9. It is strongly forbidden to claim zones where mineral resources are located and the mountain regions.
 10. Swearing, insulting or provoking other players is undesirable and will be punished by player's BAN on the server.
 11. It is explicitly forbidden to post advertising messages in a discussion.
 12. Each clan is limited to at most 2 outposts. Establish the outposts only near rivers/water.

Administrators (GMs) reserves the right to change the rules, players will be informed in advance.